preloader

POPW.01.01.02-06-0053/20

Wykonanie i opracowanie zdalnego systemu BioMinds Healthcare XR, wspierającego rehabilitację i komunikację osób po udarach i urazach mózg - z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej, sztucznej inteligencji i biologicznego sprzężenia zwrotnego.

  • Koszt całkowity projektu [zł] - 1 198 024,00
  • Kwota dofinansowania [zł] - 850 425,00

Niniejszy projekt dotyczy opracowania oraz wprowadzenia na rynek nowego, innowacyjnego na skalę europejską produktu BioMinds Healthcare XR. Produkt przeznaczony jest do wspomagania komunikacji i rehabilitacji m.in. osób po udarach i urazach mózgu z wykorzystaniem okularów rozszerzonej rzeczywistości (VR/AR/XR) oraz smartfonów, urządzeń EEG, rozpoznawania ruchu gałek ocznych oraz dedykowanego autorskiego sposobu rehabilitacji. Funkcjonalność systemu ma na celu umożliwienie komunikowania się z otoczeniem osobom w Minimalnym Stanie Świadomości (osobom wybudzonym ze śpiączki), zespole zamknięcia, z porażeniem czterokończynowym czy Mózgowym Porażeniem Dziecięcym. System BioMinds będzie zawierał platformę dla specjalistów stwarzającą możliwość stałego monitorowania on-line jakości i efektów wykonywanych zadań rehabilitacyjnych (bez konieczności fizycznego bezpośredniego uczestniczenia w tych czynnościach przez terapeutę). Ćwiczenia będą mogły odbywać się w taką samą intensywnością i pod pełną kontrola systemu w dowolnie wybranym przez pacjenta i lekarza miejscu (także w domu). System zostanie przygotowany w sposób odwzorowujący w 100 % szczegółowe zalecenie specjalisty dotyczące modelu postępowania oraz intensywności zalecanych ćwiczeń i zadań dla pacjenta. Dodatkowo działanie systemu działającego w chmurze i lokalnie, zostanie wzmocnione modułem sztucznej inteligencji, który umożliwi specjaliście szybsze otrzymywanie raportów z wynikami sesji terapeutycznych a pacjentowi zindywidualizowany proces rehabilitacji i komunikacji. Całość przedsięwzięcia została zaprojektowana przez zespół osób doświadczonych w realizacji projektów informatycznych, opartych o technologie Mixed Reality/Mobilne/AI oraz wsparte wiedzą polskich naukowców powiązanych ze środowiskiem medycznym. Projekt będzie rozwijany przez spółkę BioMinds Healthcare do współpracy, z którą będą zapraszani czołowi polscy przedstawiciele dziedzin medycznych i obszarów pokrewnych związanych z neurologią.

Implementation and development of a remote system BioMinds Healthcare XR, supporting rehabilitation and communication of people after stroke and brain injuries - using augmented reality, artificial intelligence and biological feedback.

  • Total cost of the project [PLN] - 1 198 024.00
  • Co-financing amount [PLN] - 850,425.00

This project concerns the development and introduction to the market of a new, innovative on a European scale product BioMinds Healthcare XR. The product is intended to support communication and rehabilitation, among others people after strokes and brain injuries with the use of augmented reality glasses (VR / AR / XR) and smartphones, EEG devices, eye movement recognition and a dedicated, proprietary method of rehabilitation. The functionality of the system is aimed at enabling people in the Minimum State of Consciousness (people awake from coma), closure syndrome, quadriplegia or Cerebral Palsy to communicate with the environment. The BioMinds system will include a platform for specialists that will enable continuous online monitoring of the quality and effects of the rehabilitation tasks performed (without the need for direct physical participation in these activities by the therapist). Exercises will be able to take place with the same intensity and under full control of the system in any place chosen by the patient and the doctor (also at home). The system will be prepared in a way that reflects 100% the detailed recommendation of a specialist regarding the model of conduct and the intensity of the recommended exercises and tasks for the patient. In addition, the operation of the system operating in the cloud and locally will be enhanced with an artificial intelligence module, which will enable the specialist to receive reports with the results of therapeutic sessions faster and the patient to have an individualized process of rehabilitation and communication. The entire undertaking was designed by a team of people experienced in the implementation of IT projects, based on Mixed Reality / Mobile / AI technologies and supported by the knowledge of Polish scientists associated with the medical community. The project will be developed by BioMinds Healthcare for cooperation, with which leading Polish representatives of medical fields and related areas related to neurology will be invited.